Болница Света Екатерина

Болница Света Екатерина

специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания Св. Екатерина
Генчо Начев
Център София
бул. Пенчо Славейков 52 А
Описание
Софийската специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания (СБАЛССЗ) “Св. Екатерина” е образец за съчетаване на високи медицински умения, грижи за пациентите и водещи медицински технологии на едно място. Динамичното й развитие през последните години и разширяването на обема на дейност й отреждат водещо място сред кардиологичните и кардиохирургични центрове в България и Източна Европа. Болницата разполага с отлично оборудван диагностичен блок

СБАЛССЗ Св. Екатерина включва три основни функционални комплекса: Диагностичен блок, Стационар и Административно-стопански блок.

Диагностично-консултативният блок включва следните кабинети:
консултативни кардиологични кабинети;
приемно-консултативен кардиологичен кабинет;
приемно-консултативен кардиохирургичен кабинет;
гастроендоскопски кабинет;
колоноскопски и общо хирургичен кабинет;
гръдно-хирургичен консултативен кабинет;
кабинет по сърдечно-съдова функционална диагностика;
електрофизиологичен кабинет;
кардиологичен консултативен кабинет за вродени сърдечни малформации (ВСМ);
функционален съдов кабинет;

Разположени са на партерния етаж на болничната сграда и са лесно достъпни за пациентите, като за тези от тях, които са с ограничения в ходенето са осигурени “колесни” столове и носилки. Всеки кабинет е с ясно обозначен надпис, съдържащ неговото наименование, приемното време и имената на работещите в него лекар и медицинска сестра. Близостта на кабинетите до секторите за образна, функционална и медико-лабораторна диагностика и добрата комуникативност на свързващите ги коридорни артерии улесняват, както пациентите, така и работещите в тях медицински специалисти. Управлението на приема в кабинетите, съобразно състоянието на пациентите, се осъществява от работещите в тях медицински сестри по правилата на “триажната система”(медицинската сортировка).
Приемът на пациенти за планова хоспитализация се извършва след предварително назначени и изпълнени диагностични процедури: ЕКГ, ЕхоК-ТТЕ, при необходимост ТТЕ, РЕП (според клиничната картина) и 24-часов ЕКГ-запис, тип холтер, гастроскопия, колоноскопия, ехография на коремни органи, ЕРХПГ и КАТ.
Приемът на пациенти по спешност е осигурен с апаратура, пособия и лекарства за кардио-пулмонална ресусцитация.

Стационарен блок

Стационарният блок се състои от четири клиники, профилирани според заболяванията и състоянието на пациентите. Подлежащите на инвазивно изследване и лечение в областта на вътрешната медицина и кардиология, постъпват след преглед в клиниките по вътрешни болести и кардиология. След извършената диагностика, ако подлежат на операция, пациентите постъпват в Операционен блок за сърдечна, съдова или общо хирургична операция. Следоперативното лечение се извършва в клиниката по анестезиология и активно лечение (КАИЛ), която осигурява 24 часов мониторинг и интензивни грижи на оперираните пациенти, както и поддръжка на жизненоважните функции с помощта на съвременна апаратура. След стабилизиране на състоянието и раздвижването пациентите се превеждат в следоперативно отделение, където завършва тяхното лечение.

Административно-стопански блок

Административно-стопанският блок на специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания “Св. Екатерина” е функционално-обособена структура, предназначена за планиране и осигуряване на необходимите за функциониране на болницата финансови, материални, енергийни и човешки ресурси и контрол на тяхното рационално използване.
Структурата на административно-стопанският блок е диференцирана в рамките на общата функционално-блокова организационна композиция на болницата и е в състояние да обхване компетентно следните функционални области:
Икономическо управление на паричните средства, на материалните, енергийните и информационните ресурси на болницата.
Администрирането на процедурите при сключване на трудови договори и на такива по Закона за задълженията и договорите.
Маркетинга и администрирането на договарянето с доставчици на дълготрайни активи, строителни услуги, лекарства и консумативи, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки.
Поддръжката и ремонта на материално-техническата база.
Организацията на “болничния бит” и осигуряване на средства, необходими за поддържането му на равнище “комфортабилност”
Вътрешният ред и сигурността на болницата и пациентите.
4035 пъти прегледена
последна промяна 1 дек 2012

Други здравни заведения наоколо