Детска болница София

Детска болница София

Специализирана болница за активно лечение по детски болести - проф. д-р Иван Митев
Д-р Мария Екимова
Крива река София
бул. Иван Гешов 11
029521814
Описание
Специализирана Болница за Активно Лечение по Детски болести - София е единствената в страната самостоятелна специализирана детска болница- национална институция, осъществяваща комплексна, съвременна диагностична, терапевтична, преподавателска, научно изследователска и организационна дейности по проблемите на детското здравеопазване.
Акредитирана е като Университетска болница, Медицински Университет, гр. София.

Нашият девиз е: “Здраве за децата, щастие за семейството”.

ПРИОРИТЕТИ НА БОЛНИЦАТА

Специфичната мисия на болницата е осигуряване на широк спектър достъпна, своевременна, висококвалифицирана медицинска помощ в областта на всички аспекти на детското здраве, с цел подобряване качеството на живот на децата, показателите на детското здравеопазване и намаляване детската смъртност чрез:

Висококвалифицирана помощ по всички профили на педиатрията.
Пренатална диагностика на обменни и генетични заболявания.
Медико-генетична консултативна помощ на рискови фамилии.
Интензивно лечение в неонатологията.
Комплексна нефрологична диагностична и терапевтична помощ.
Хемодиализа и перитониална диализа на деца с остра и хронична бъбречна недостатъчност.
Специализирана помощ при деца със заболявания на опорно-двигателния апарат и съединително-тъканната система.
Специализирана помощ при деца с неврологични заболявания и комплексна функционална диагностика.
Функционална и ендоскопска диагностика на гастроинтестиналната система в детската възраст.
Подготовка за чернодробна трансплантация при деца с чернодробна недостатъчност.
Комплексна ендокринологична диагностика и терапия.
Диабет, ендокринология и клинична генетика.
Ревматология, кардиология и хематология.
Съвременна клинична, микробиологична, вирусологична и хормонална диагностика.
Функционална диагностика на сърдечно-съдовата система в детската възраст.
Научно-изследователска дейност по проблемите на детското здравеопазване.
Преподавателска дейност на студенти медици, стоматолози и специалисти от медицински, стоматологичен факултет и медицински колеж, следдипломна квалификация по педиатрия и всички профилни субспециалности.
В структурата на болницата влизат 7 клиники, с 10 клинични отделения по различни терапевтични профили на детските болести, клинична лаборатория, рентгеново отделение, вирусологична и микробиологична лаборатории. Уникални и единствени за страната са цитогенетична и скринингова лаборатория за новородените деца с хипотиреоидизъм, центрове за проследяване на бъбречно и чернодробно трансплантирани деца. Таласемичният център е със седемнадесет годишна традиция, като обслужва голям процент от децата с таласемия от цялата страна
В болницата работят като лекари и преподаватели 12 хабилитирани лица (доценти), по различни профили на педиатрията.

Болницата е окомплектована със съвременна апаратура за диагностика и лечение.
3993 пъти прегледена
последна промяна 26 апр 2021

Други здравни заведения наоколо