МБАЛ - Търговище

МБАЛ - Търговище

Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД
Д-р Иван Василев Светулков
Запад Търговище
бул Сюрен 1
0601 68 888
Описание
Структурата на лечебното заведение, посочена в актуалното му разрешение за осъществяване на лечебна дейност е следната:
Клиники и/или отделения с легла:
1. Първо вътрешно отделение – ІІІ-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Вътрешни болести”;
1а. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност „Кардиология”, отговаряща на ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт „Кардиология”;

1б. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност „Ендокринология и болести на обмяната”, отговаряща на І-во ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт „Ендокринология и болести на обмяната”;

1в. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност „Гастроентерология”, отговаряща на ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт „Гастроентерология”;

1г. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност „Физикална и рехабилитационна медицина”, отговаряща на І-во ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина”;

2. Второ вътрешно отделение – ІІІ-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Вътрешни болести”;
2а. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност „Кардиология”, отговаряща на І-во ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт „Кардиология”;

2б. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност „Клинична хематология”, отговаряща на І-во ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт „Клинична хематология”;

2в. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност „Пневмология и фтизиатрия”, отговаряща на ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия”;

2г. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност „Ревматология”, отговаряща на ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт „Ревматология”;

2д. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност „Нефрология”, отговаряща на ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт ”Нефрология”;

3. Отделение по педиатрия – ІІІ-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Педиатрия”;
4. Отделение по нервни болести – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Нервни болести”;
5. Отделение по акушерство и гинекология – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Акушерство и гинекология”;
6. Отделение по неонатология – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Неонатология”;
7. Отделение по хирургия – ІІІ-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдените общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево челюстна хирургия;
7а. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност „Пластично- възстановителна хирургия”, отговаряща на ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево челюстна хирургия;

7б. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност „гръдна хирургия”, отговаряща на ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево челюстна хирургия;

8. Отделение по урология – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Урология”;
9. Отделение по ортопедия и травматология – ІІІ-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Ортопедия и травматология”;
10. ОАРИЛ – ІІІ-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение”;
10а. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност „Клинична токсикология”, отговаряща на ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт „Клинична токсикология”;

11. Отделение по УНГ – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Ушни, носни и гърлени болести”;
12. Отделение по очни болести – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Очни болести”;
13. Отделение по кожни и венерически болести – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Кожни и венерически болести”;
14. Отделение по психиатрия – ІІІ-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Психиатрия”;
15. Отделение по инфекциозни болести – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Инфекциозни болести”;
16. Спешно отделение – І-во ниво на компетентност в съответствие с Медицински стандарт „Спешна медицина”.

Клиники и/или отделения без легла:
1. Отделение по образна диагностика- ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Образна диагностика”;
2. Хемодиализен център – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Диализно лечение”;
3. Отделение по транфузионна хематология – І-во ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицинския стандарт „Трансфузионна хематология”;
4. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина”;
5. Отделение по клинична патология – в изпълнение на утвърдения Медицински стандарт „Клинична патология”;
6. Отделение по съдебна медицина;
7. Дневен психиатричен стационар.
Клинико-диагностични структури:
1. Клинична лаборатория – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Клинична лаборатория”;
2. Микробиологична лаборатория – със средно ниво на компетентност по туберкулоза и с ІІ-ро ниво на компетентност по отношение извършването на други микробиологични изследвания в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Микробиология”;
3. Лаборатория по медицинска паразитология – І-во ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Паразитология”.
580 пъти прегледена
последна промяна 11 фев 2024

Други здравни заведения наоколо